Program wyborczy 2018

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

1.Kontynuacja programu modernizacji dróg i ulic
2.Pozyskiwanie środków na modernizację kotłowni w gospodarstwach domowych
3.Rozwój infrastruktury internetowej w technologii światłowodowej w ramach oferty SIM-NET
4.Dalsze podejmowanie działań w kierunku gazyfikacji Miasta i Gminy Drobin
5.Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców, dzięki rozwojowi własnych spółek komunalnych
6.Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego i drogowego.
7.Organizacja miejsc postoju dla samochodów ciężarowych
8.Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji
9.Rozbudowa pasażu od ul. Przyszłość do drogi krajowej DK 60
10.Modernizacja i rozbudowa remiz i garaży strażackich
11.Dalsze efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne inwestycje
 
 
OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
 

1. Wznowienie opieki dentystycznej dla dzieci szkolnych

2. Mieszkanie Plus w Drobinie

3. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach

4. Budowa przedszkola w Łęgu

5. Zwiększenie oferty kierowanej do seniorów

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

7. Wsparcie w zapewnieniu właściwej komunikacji zbiorowej

8. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego

9. Organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych

 

OŚWIATA, SPORT

1. i-Tornister w kolejnych szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin

2. Rozwój szkolnictwa zawodowego – nowe kierunki kształcenia

3. Kontynuacja poszerzania oferty zajęć pozalekcyjnych

4. Budowa boisk przyszkolnych w Cieszewie i w Rogotwórsku

5. Utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Drobinie

6. Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku

7. Budowa boiska lekkoatletycznego w Drobinie

8. Wspieranie działań gminnych klubów sportowych

9. Elementy rekreacji zewnętrznej

10. Doposażenie infrastruktury MOKSiR

11. Podejmowanie działań w kierunku budowy ścieżek rowerowych

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Kolejne wozy strażackie i wyposażenie jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Drobin

2. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Drobin

3. Zwiększenie składu osobowego posterunku Policji w Drobinie

4. Wprowadzenie OSP Łęg Probostwo do KSRG

 

ROLNICTWO

 

1. Naprawa systemu melioracji

2. Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw poprzez wypromowanie produktu regionalnego

3. Utworzenie stacjonarnych stoisk na targowisku miejskim

4. Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na wsiach

5. Rozwój agroturystyki

 

KULTURA

 

1. Reaktywacja Domu Kultury w remizie OSP w Drobinie

2. Organizacja Jarmarków Łęskich

3. Poszerzenie oferty imprez kulturalnych Miasta i Gminy Drobin

Polecam

 

  BLOG andrzejsamoraj.blog.pl

 

  Strona Internetowa Stowarzyszenia Kultury i Sportu "PEGAZ" z siedzibą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie (MOSiR)


 

  BLOG bogdanbanaszczak.blog.pl

Film promocyjny

Rada Gospodarcza Miasta i Gminy Drobin

Ostatnie 25 lat rozwoju samorządu lokalnego wyraźnie pokazało, że ma on istotne znaczenie w określaniu kierunków rozwoju gospodarczego lokalnej społeczności. Infrastruktura, podatki, podejmowane inicjatywy społeczno – gospodarcze to filary determinujące kondycję gospodarczą gminy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że kondycja gospodarcza gminy ma jednoznaczny i bezpośredni wpływ na poziom życia jej mieszkańców. Trudno jest komunikować się z rozproszonym środowiskiem gospodarczym bez lokalnej  reprezentacji wypracowującej stanowiska w kluczowych dla biznesu obszarach.

Wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom w  dniu 11 września w Drobinie z udziałem Andrzeja Samoraja,  Radnego Powiatu Płockiego odbyło się spotkanie grupy przedsiębiorców związanych z naszą gminą, którego celem było omówienie zagadnień związanych z powołaniem Rady Gospodarczej Miasta i Gminy Drobin.

Idea powołania Rady Gospodarczej Miasta i Gminy Drobin wynikła z przekonania o konieczności przyjęcia na siebie, przez lokalny biznes,  roli aktywnego koordynatora procesów gospodarczych w gminie. Prezentowana koncepcja stanowi jeden z elementów  wielozagadnieniowego obszaru oddziaływania na takie kształtowanie środowiska gospodarczego, aby sprzyjało ono rozwojowi gospodarczemu.

RGMiG Drobin będzie stanowić organizację o charakterze nieformalnym, skupiająca przedstawicieli biznesu pracujących na rzecz rozwoju gospodarczego naszej gminy,regionu. Jej głównymi zadaniami będzie:

 • udział w opracowaniu strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy
 • opiniowanie działań podejmowanych przez samorząd gminy w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego,
 • doradztwo w zakresie bieżących działań w obszarze przedsiębiorczości gminnej,
 • inicjowanie działań własnych oraz za pośrednictwem samorządu lokalnego,
 • realizacja projektów własnych wspierających rozwój gospodarczy gminy i regionu

Po bardzo owocnej dyskusji uczestnicy spotkania zdecydowali o powołaniu Gospodarczej Miasta i Gminy Drobin i kontynuacji prac nad jej rozwojem. Następnie omówiono aktualne problemy gospodarcze gminy oraz wskazano na zagadnienia, którymi pilnie powinien zająć się samorząd gminy.
Są to:

 • gazyfikacja gminy,
 • szkolnictwo zawodowe na terenie gminy,
 • wypracowanie zasad dla długoterminowej polityki podatkowej w stosunku do podmiotów gospodarczych,
 • zaangażowanie gminy w edukację biznesową mieszkańców ( kursy, szkolenia, porady),
 • opracowanie i wdrożenie zasad komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, a przedsiębiorcami ( SMS ,maile ) o wydarzeniach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zagospodarowanie rekreacyjne stawów gminnych,
 • opracowanie i wdrożenie polityki energetycznej gminy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Mamy nadzieję że powołanie RGMiG Drobin spotka się z akceptacją środowiska przedsiębiorców naszej gminy i wesprą oni jej działania aktywnie uczestnicząc w jej pracach. Wkrótce zostaną zamieszczone szczegółowe informacje na temat działań Rady.

O mnie

***

Jesteś tutaj: Home Rada Gospodarcza Artykuły

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media